Help & FAQ

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Inleiding

Laatste wijziging: 24 juli 2014
De Onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn afgehandeld door, enerzijds 
De firma BrandAlley Frankrijk
typeSociete met een kapitaal van 123456
72/74 rue Ambroise Croizat 93200 Saint-Denis (France)
RCS de Paris B 482 510 906
N°TVA intracommunautaire FR81482510906
E-mail : serviceclient@brandalley.com
Hierna genoemd « BrandAlley » en anderzijds
eenieder die een aankoop wenst te verrichten via de commerciële site van BrandAlley hierna genoemd "de Gebruiker".
Ter uitvoering van de Algemene Verkoopsvoorwaarden, wordt overeengekomen dat de Gebruiker en BrandAlley  gezamenlijk de "Partijen"  worden genoemd en afzonderlijk "Partij", en dat de Gebruiker die een bestelling heeft verricht dan "Koper" wordt genoemd. De rechten en plichten van de Gebruiker zijn noodzakelijkerwijs van toepassing op de Koper.
De Gebruiker die een aankoop wenst te verrichten verklaart dat deze ouder dan 18 jaar is en beschikt over de volle juridische bekwaamheid of beschikt over de toestemming van een ouder/voogd of een curator. 
In overeenstemming met het artikel L. 3342-1 van de Franse Gezondheidswet, over het verkoopsverbod van alcohol aan minderjarigen jonger dan 16 jaar, verklaart de koper met zijn bestelling dat deze (ouder) dan 16 jaar is op het moment van aanschaf. 
Elke bestelling van een Artikel op de site veronderstelt de raadpleging en uitdrukkelijke instemming met de Algemene Verkoopsvoorwaarden. 
De gepresenteerde Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing, zonder voorbehoud of beperkingen, op alle aankopen bij BrandAlley  door niet-professionele kopers, die wensen artikelen die aangeboden worden door de Verkoper op de websites die hier vermeld worden aan te schaffen.  
Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn op ieder moment op deze websites benaderbaar en hebben altijd voorrang, en in voorkomend geval, op iedere andere versie of ander tegenstrijdig document. 
Tenzij het tegendeel wordt bewezen, zijn de door BrandAlley opgenomen gegevens het bewijs voor alle transacties.
In overeenkomst met wettelijke regelingen, wordt eraan herinnerd, dat de order bevestigd wordt bij het klikken op "Ja, ik bevestig de betaling". Deze bevestiging bestaat uit een electronische handtekening, tussen de Partijen, die een zelfde waarde heeft als een geschreven handtekening en is tevens het bewijs voor de volledige bestelling en voor de opeisbaarheid van het verschuldigde bedrag ter uitvoering van deze bestelling. In alle gevallen, het online opgeven van een bankkaartnummer en de eindbekrachtiging van een bestelling geldt als bewijs voor de volledige bestelling in overeenstemming met de richtlijnen van de Franse wet van 13 maart 2000 en geldt als valutadatum m.b.t het weergegeven verschuldigde bedrag op de bestelbon met de daarop ingevoerde artikelen.
Toegang tot de site BrandAlley wordt tot stand gebracht met een normale internetverbinding. Er wordt geen extra bedrag in rekening gebracht bij de Gebruiker. 

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd zonder dat daar een melding aan voorafgaat, de voorwaarden die van toepassing zijn, zijn diegene op het tijdstip van de totstandbrenging van uw bestelling. De uitgave en het opslaan van deze voorwaarden is de verantwoordelijkheid van de Koper.